Odvoz fekalij

Z odvozom fekalij se ukvarja veliko podjetij, ki imajo registrirane komunalne storitve; to so lahko javna ali zasebna podjetja.Ta podjetja imajo pomembno vlogo v vsakdanjem življenju ljudi, saj so fekalije eden izmed najpogostejših virov okužb, če seveda za njihov odvoz ni primerno poskrbljeno.Določene bolezni v preteklosti, kot so na primer kolera in tifus, so bile posledica razpok v kanalizacijskih ceveh, zaradi katerih so odplake prišle v pitno vodo. Človeške fekalije vsebujejo namreč bakterije in viruse, ki povzročajo razne nalezljive bolezni. V današnjem času je za skladiščenje in odvoz fekalij ustrezno poskrbljeno – vsaka stanovanjska zgradba mora imeti greznico, v katero se stekajo fekalije, ali pa malo čistilno napravo, v kateri se fekalije predelajo. Po tem se voda 90% očisti. To vodo lahko zajamemo v zbiralnike ter po potrebi uporabimo za pranje avtomobilov, zalivanje vrtov, gredic in podobno.Lahko pa se tudi spusti v reko ali bližnji potok. Usedlino je potrebno enkrat v treh letih odpeljati. V večjih naseljih ali mestih je to urejeno s kanalizacijo – to je sistem, ki vodi od uporabnika do čistilne naprave.

Ravnanje z izčrpanimi fekalijami je določeno in urejeno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki je objavljen v uradnem listu Republike Slovenije. Tak odlok sprejme vsaka občina .Odlok o ravnanju s fekalijami sprejme občinski svet občine na svojih sejah.Za pravočasno izpraznitev greznice in fekalij je odgovoren lastnik objekta z greznico oziroma čistilno napravo. Odvoz se lahko opravi le v zaprtih cisternah oziroma s posebej urejenimi vozili. Pti odvozu in odlaganju fekalij nastanejo tudi določeni stroški, ki jih ponavadi krije nosi uporabnik storitev. Nadzor nad pravilnim izvajanjem storitev odvoza fekalij opravljajo komunalni redarji občin, poleg njih pa še izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki in pristojne inšpekcijske službe.Z denarno kaznijo se kaznuje neupoštevanje odloka oz. v kolikor se ne ravna s tekočimi odpadki tako, kot je določeno v odloku. Prav tako se kaznuje neredno in ne pravočasno praznenje greznice ter v kolikor se ne odvaža fekalij z ustreznimi pripravami ter na nepravilno deponijo. Tako poskrbite za čistejše in zdravju prijaznejše okolje.

Primerne bivalne razmere so osnovna človeška potreba in imajo pomembno vlogo pri preprečevanju bolezni.Potrebno je skrbeti za čiščenje greznice in odvoz fekalij (www.komunala-mezan.si), saj se zelo hitro lahko zgod , da se razpoložjive kapacitete zapolnijo in je potebno poskrbeti za praznjenje, v nasprotnem primeru pa lahko pride do neprijetnih nezgod. Odvoz fekalij je nujno opravilo. Če odvoza ne opravljamo sami in bi se mu radi izognili, imamo na voljo podjetja,ki se ukvarjajo s tovrstnimi komunalnimi storitvami, torej s praznenjem in čiščenjem greznice, prav tako pa poskrbijo za vse stvari,ki jih bi želeli urediti v zvezi s tem. Mojstri bodo znali poskrbeti za vse, kar želite, ko gre za praznenje greznic in odvoz njihve vsebine. Slabost te rešitve je cena. Če pa za odvoz fekalij poskrbite sami, storitev ni treba plačati.
Pomembno je, da poskrbimo za odvoz fekalij, bodisi preko za to pooblaščenega podjetja ali pa to opravimo sami. V obeh primerih pa bomo naredili vse, da bomo živeli bolj zdravo in ne bomo izpostavljeni nevarnim boleznim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *